Fuktmätningar och kartläggningar

Kartläggning av vattenskada

Kartläggningen är den första byggstenen i en lyckad fukt- eller vattenskadesanering. I kartläggningsskedet utreder våra yrkeskunniga kartläggare skadans omfattning. Om en klar skadeorsak inte kan konstateras i kartläggningsskedet, lokaliseras orsaken genom att t.ex. öppna konstruktioner eller provtryckning av rörsystem. En grundligt gjord kartläggning fungerar som underlag för skaderapporten.

Efter att kartläggningen och skaderapporten blivit gjorda följer de byggnadstekniska arbetena, först rivningsarbetena. I normala skadefall inleds torkprocessen då rivningsarbeten har utförts. Efter torkningen påbörjas byggnadsarbetet.

Fuktmätningar

Fuktmätningar utförs då man vill undersöka konditionen av en konstruktion. Du kan även ta kontakt om du misstänker att det finns en fukt- eller mögelskada i ditt hus, så reder vi ut problemet och gör ett åtgärdsförslag.

Vi gör även borrhålsmätningar för bestämning av ytbeläggningsmöjligheten vid nybyggnationer.

Provtagning och kartläggning av skadliga ämnen

Att ta prover är en undersökningsmetod som allmänt används i samband med fukt- och inomhusluftstekniska konditionsundersökningar. I samband med undersökningarna kan man ta prover ur luften eller direkt ur konstruktionen. Proverna undersöks i ett laboratorium. I proverna kan man undersöka t.ex. emissioner, gaser, mikrober eller bakterier. Materialprovtagningar utförs ofta då man vill ta reda på skadornas omfattning och saneringsmetod.

Termografering

Med värmekamera kan man lokalisera luftläckage och ta reda på ifall isolering saknas i konstruktionen. Man kan även lokalisera golvvärmeslingor, rörläckage samt fuktproblem.

Vi utför normalt Termografering vid kartläggning av vattenskador och läckage.

Vid nyinstallationer är värmekameran ibland ett nödvändigt instrument för undvikande av skada på t.ex golvvärmeslinga vid håltagningar och dylikt.

Torkning

TPR Service hjälper dig med att avlägsna fukt både vid nybyggnation och vid vattenskada. Under torkningen följer vi med läget genom mätningar och kan avsluta torkningen så snart som det är möjligt.

Hos oss kan du även hyra avfuktare. När du bestämmer dig för att hyra avfuktare hos oss så kan vi köra ut dem till er och installera.

Kontakta oss gällande uthyrning:

Skadesanering

Vi utför saneringar vid fukt- och vattenskador samt även vid luktproblem i inomhusmiljön. Vi har apparatur för jonisering och ozonering.

Desinficering kan vid behov utföras med aerosolmetod för bättre finfördelning och spridning av medel.

Sanering av mögel- och rötskador bör utföras av kompetent personal med korrekta metoder för att förhindra att mögelsporer och övriga emissioner sprids till friska utrymmen.